Дейности и услуги на Енергоефект Варна ООД

ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА ООД предлага широк спектър от услуги относно изпълнението на Закона за енергийната ефективност и Наредбите регламентиращи обследването, сертифицирането и паспортизацията на сгради.

ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА ООД, като юридическо лице, отговарящо на изискванията на Закона за енергийната ефективност и вписано в публичния регистър с Удостоверение № 00185/10.12.2009 год., по чл. 23, ал. 4 от същия закон извършва:

Енергоефект Варна ООД предлага и допълнителни и съпътстващи услуги относно обследването и сертифицирането на сгради, изготвянето на енергийни паспорти и доклади за оценка на съответствието за енергийна ефективност.

  • Анализ на структурата на енергийно потребление на сгради и индустриални обекти;
  • Извършване на обследване за енергийна ефективност;
  • Оценка на структурата на енергопотребление в сградния фонд;
  • Препоръки, за изпълнение на мерки за подобряване комфорта на обитателите и намаляване на енергийните разходи;
  • Оценка на необходимите инвестиции;
  • Оценка на енергийните разходи след изпълнението на пропоръчаните мерки;
  • Препоръки за изготвяне на План за управление на енергийните разходи;
  • Съдействие при разработване на документация при кандидатстване за финансиране на проекти с доказана енергийна ефективност;
  • Сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
  • Издаване на Енергиен паспорт на сгради.