Технически паспорти за сгради държавна и общинска собственост

Изготвяне на енергийни паспорти и технически паспорти за държавни и общински сгради. Информация за общини и държавни учреждения.

Съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 за техническите падпорти на сградите:

§ 2. (1) Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г.

(2) Техническите паспорти на съществуващи строежи, с изключение на строежите по ал. 1, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

1. от първа категория - до 31 декември 2008 г.;

2. от втора категория - до 31 декември 2010 г.;

3. от трета категория - до 31 декември 2012 г.;

4. от четвърта категория - до 31 декември 2014 г.;

5. от пета категория - до 31 декември 2016 г.

(3) За съществуващите строежи по ал. 1 и 2, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата.