За нас

„ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА" ООД гр. Варна е създадена през 2009 г. и дейността й е в областта на услугите свързани с консултиране, одитиране, управление на проекти, свързани с енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия, сгради и енергийни обекти.

ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА ООД, като юридическо лице, отговарящо на изискванията на Закона за енергийната ефективност и вписано в публичния регистър с Удостоверение № 00185/10.12.2009 год., по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

Работим в тясно сътрудничество с експерти, специалисти и консултанти в областта на енергетиката, енергийната ефективност, автоматизация на енергийния мениджмънт, контрол и намаляване на вредните емисии в машиностроенето, строителството, леката и тежка промишленост.

Специалисите, работещи във фирмата в областта на енергийната ефективност са преминали обучение и притежават необходимата квалификация за извършване на дейността.

Нашите планове

Съществува огромен потенциал за подобряване на енергийната ефективност в България. Изправена пред поетото задължение да спира енергопроизвеждащи мощности България най-сетне пое пътя на енергоспестяването и енергийната ефективност. Това е пътя на гарантираното спокойствие и сигурност свързани с разходите за енергия и топлина.

„ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА" ООД може да осигури компетентна помощ и съвети в тази област с препоръки за енергоспестяващи мерки на обектите чрез професионално изготвени документи и планирани разходи с минимален срок на възвръщаемост.

Сериозният бизнес в България познава отлично дълбокия смисъл на понятието"енергийна ефективност", като двигател за успеха и конкурентността на дейността си.

В последните години проблемът "качество" беше изместен от проблемът "енергоемкост" на продукцията. България има много примери за качествено родно производство. Но енергията като част от цената на всеки краен продукт или услуга е предизвикателство, което все повече мениджъри се опитват да преодолеят по най-рационален начин.

Въвеждането на енергийния мениджмънт повишава енергийната ефективност чрез три основни направления:

  • Планиране и извършване на енергийни обследвания;
  • Изготвяне на програми за оптимизиране ефективността на енергийното потребление, в резултат на проведени енергийни обследвания;
  • Осъществяване на непрекъснат мониторинг на резултатите от обследванията и контрол върху управлението на енергоспестяването.

От активността и професионализма на всеки един от нас зависи как най-рационално да използваме енергията и да си осигурим жизнен комфорт. Верният поглед върху тези проблеми и новата култура на потребление на енергия са инвестиция в утрешния по-качествен живот на поколения българи.

Важен въпрос в това направление е оползотворяването на съществуващия потенциал за енергоспестяване.

В съответствие със Закона за енергийната ефективност, ежегодно ще се изготвят отчети с оценка на прилаганите мерки, информация за които ще се предоставя и на Агенцията по енергийна ефективност, с което да гарантираме нашата лоялност, прецизност в изпълнение на поетите ангажименти и постигане на отлични и компетентни резултати.