Енергиен паспорт на сграда

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок. Енергиен паспорт се съставя както на нови, така и на съществуващи сгради.

Енергийният паспорт на съществуваща сграда се съставя въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване на сградата при спазване на изискванията на наредбата за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Енергийният паспорт се състои от 4 страници, неделима една от друга, и се съставя след всяко проведено обследване по образец.

Резултати

Възложителят получава 2 копия (оригинал) на енергийният паспорт на сградата, на хартиен носител.

Енергиен паспорт