Изготвяне на доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност

Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж. Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите. Всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържа част „Енергийна ефективност".

ДОКЛАДЪТ за оценка на съответствието на инвестиционен проект с изискванията за „енергийна ефективност-икономия на енергия и топлосъхранение в сгради" се разработва, съгласно чл.169,ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15,ал.1 от ЗЕЕ и на база сключен договор с Възложителя, съгласно чл.142,ал.9 от ЗУТ.

Оценката за съответствие по чл.169,ал.1, т.6 от ЗУТ на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.Тя е неразделна част от комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя.

Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност" на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4 от Наредба№ 7 от 15 декември 2004 г., в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации.

Тя се изразява в проверка на съответствието и констатиране за достигнати при проектирането на минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение, както и одит на приложени методите за определяне на годишния разход на енергия, като се отчитат функционалното предназначение и режимът на експлоатация на сградата, външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене.
Оценката за съответствие включва:

  • Преглед и проверка на входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия, с функционалното предназначение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти;
  • Проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на изискването по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
  • Сравняване на изчислената стойност на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 на Наредба№ 7 от 15 декември 2004 г., за съответствие с референтната стойност за същата сграда;
  • Проверка за взаимната съгласуваност на част „Енергийна ефективност" с останалите части на проекта.

Оценката по се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад.

Изготвянето на доклада се състои в проверка на съответствието и констатиране за достигнати при проектирането на минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение, както и одит на приложени методите за определяне на годишния разход на енергия, като се отчитат функционалното предназначение и режимът на експлоатация на сградата, външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене.

Изискванията към енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение на сградите са регламентирани в Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат при проектиране и изпълнение на жилищни и нежилищни сгради, в т.ч. сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството, търговията, спорта, общественото хранене, хотелиерството и услугите, както и административни сгради.

Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.