Изготвяне на енергийни паспорти на сгради

Съставяне на енергиен паспорт на съществуваща сграда.

„ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА" ООД, като юридическо лице, отговарящо на изискванията на чл. 23, ал.1 и ал. 4 от ЗЕЕ, има право да съставя Енергиен паспорт на съществуваща сграда въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване за енергийна ефективност на сградата при спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ. Енергийният паспорт на съществуваща сграда, като част от техническия й паспорт, се съставя по реда на Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ бр. 7 от 2007 г., изм. и доп. бр. 38 от 2008 г.).

Съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност:
„(3) Когато при издаване на сертификата за енергийни характеристики на сградата се установят отклонения на показателите, отразени в издадения енергиен паспорт, лицата, които извършват сертифицирането, уведомяват в 5-дневен срок от датата на установяване на нарушението изпълнителния директор на агенцията за предприемане на съответните действия."

Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г.

Техническите паспорти на съществуващи строежи, с изключение на строежите по ал. 1, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

1. от първа категория - до 31 декември 2008 г.

2. от втора категория - до 31 декември 2010 г.

3. от трета категория - до 31 декември 2012 г.

4. от четвърта категория - до 31 декември 2014 г.

5. от пета категория - до 31 декември 2016 г.