Сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Чл. 17. (1) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3.

(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследване за енергийна ефективност.

Резултатите от енергийните обследвания могат да бъдат използвани като основа при изготвяне на проекто предложения за финансиране по различни финансови схеми.