Обследване за енергийна ефективност на сгради

Обследване на сгради за енергийна ефективност и сертифициране.

„ЕНЕРГОЕФЕКТ ВАРНА" ООД притежава необходимите документи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, а именно "Удостоверение за вписване в публичен регистър" с идентификационен № 000185 от 10,12,2009 год., издадено от Агенцията по енергийна ефективност, за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ (обн. ДВ. бр. 98 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 6 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 19 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009 г.) подлежат:

  • сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. (ЗЕЕ,чл. 19, ал. 1 и ал. 2);
  • сгради в срок не по-рано от три и не по-късно от шест години от датата на въвеждането им в експлоатация (ЗЕЕ, чл. 20, ал.1).

Процесът по сертифициране на сгради включва:

  • Детайлно обследване, извършено по реда на наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ и предписване на енергоспестяващи мерки при несъответствие с еталонните характеристики;
  • Изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки;
  • Проверка на изпълнението на предписаните енергоспестяващите мерки;
  • Определяне категорията на сертификата - А или Б и издаване на сертификат при установяване на съответствие със съответния клас на енергопотребление от скалата на класовете на енергопотребление.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък се освобождават следните сгради.

Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

  • а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
  • б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

  • а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
  • б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.